Załączniki do zapytania ofertowego „OPASKA I SYSTEM WSPARCIA REHABILITACJI PRZEZ RUCH W SCHORZENIACH UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ NARZĄDÓW RUCHU.”

ࡱ> 02-./^bjbj.}}9<<<<<PPP8DP575959595959595$74:L]5Q<]5<<5  <<75 75 02똬2Pu1#55051\::022:<4| ]5]5 5: :ZaBcznik nr 1. O[wiadczenie o braku powizaD osobowych i kapitaBowych data& & & & & & & & Wykonawca/piecztka: & & & & & , NIP & & & & & & & & & & & & & & & & & & & REGON & & & & & & & & & & & & & & & & & & & W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamwienia usBugi polegajcej na opracowaniu nowego wyrobu - pn.  OPASKA I SYSTEM WSPARCIA REHABILITACJI PRZEZ RUCH W SCHORZENIACH UKAADU KR{ENIA ORAZ NARZDW RUCHU. o[wiadczam(y), |e nie jestem(e[my) powizani z Zamawiajcym osobowo lub kapitaBowo. Przez powizania kapitaBowe lub osobowe rozumie si wzajemne powizania midzy zamawiajcym lub osobami upowa|nionymi do zacigania zobowizaD w imieniu zamawiajcego lub osobami wykonujcymi w imieniu zamawiajcego czynno[ci zwizane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawc, polegajce w szczeglno[ci na: 1) uczestniczeniu w spBce, jako wsplnik spBki cywilnej lub spBki osobowej, 2) posiadaniu co najmniej 10 % udziaBw lub akcji, 3) peBnieniu funkcji czBonka organu nadzorczego lub zarzdzajcego, prokurenta, peBnomocnika, 4) pozostawaniu w zwizku maB|eDskim, w stosunku pokrewieDstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieDstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. .............................................................................................. data i podpis upowa|nionego przedstawiciela Wykonawcy ZaBcznik nr 2. O[wiadczenie o kryteriach dostpu data & & & & & & & & Wykonawca/piecztka: & & & & & , NIP & & & & & & & & & & & & & & & & & & & REGON & & & & & & & & & & & & & & & & & & & W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamwienia usBugi polegajcej na opracowaniu nowego wyrobu - pn.  OPASKA I SYSTEM WSPARCIA REHABILITACJI PRZEZ RUCH W SCHORZENIACH UKAADU KR{ENIA ORAZ NARZDW RUCHU. o[wiadczam(y), |e: - posiadamy status& & & & & & & & & & & & & & & & ..lub& & & & .( wypeBni) o ktrych mowa w art. 2 pkt 83 rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., podlegamy ocenie jako[ci dziaBalno[ci naukowej / badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o ktrych mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i posiadamy ocen & . ( co najmniej ocen B). - posiadamy odpowiednie zasoby osobowe i rzeczowe zdolne do wykonania przedmiotu zamwienia. .............................................................................................. data i podpis upowa|nionego przedstawiciela Wykonawcy ZaBcznik nr 3. Wzr formularza oferty ...................................................... (miejscowo[, data) ZAMAWIAJCY: Nazwa GAJA ARMATURA SPAKA JAWNA, JACEK FRTCZAK, PIOTR TURZACSKI NIP 9730690275AdresPowiat zielonogrskiGmina Zielona GraMiejscowo[ Zielona GraUlica SULECHOWSKA Nr budynku 4aNr lokalu (je[li dotyczy)Kod pocztowy 65-119 OFERENT: PeBna nazwa jednostki naukowej Rodzaj jednostki naukowej (np. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu tej uczelni; jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk; instytut badawczy; midzynarodowy V $ n @fhdp.*Ȼ⪌t_Ph~ hCJaJmHsH)hjhB*CJ^JaJmH phsH /hjh5B*CJ\^JaJmH phsH 'hjh5B*\^JmH phsH h3X%B*^Jph!hXuhXuB*^JmH phsH h75B*\^JphhXuB*^JphhMPhMP5B*\^JphhXuhXuB*^JphhXuhXu5B*\^Jph N F8HJLNPRTVXZ\gdXu$a$gdXu$d7$8$H$a$gdXud7$8$H$gdXu\^`bdfh&Xxp0$a$gdXu$d7$8$H$a$gdXud7$8$H$gdXugdXujlnxYvkd$$Ifln0)0*4 laytd$7$8$H$IfgdJ3 $IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXu*jlnvx(*,8:RȳsbWsbMsbMsbMsbhB*^JphhjhCJaJ!h9hB*CJ^JaJph'h9h5B*CJ\^JaJph!hjhB*^JmH phsH 5hK^hB*CJOJPJQJ^JaJnHph"""tH)hjhB*CJ^JaJmH phsH /hjh5B*CJ\^JaJmH phsH hjhh9hB*^JphhCJaJmHsHud$7$8$H$Ifgd9vkd$$Ifln0)0*4 laytud$7$8$H$IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuckd$$Iflc*0*4 laytubd$7$8$H$IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuvkd$$Ifln0)0*4 layt*ubd$7$8$H$IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuvkd0$$Ifln0)0*4 layt*,:Tul $IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuvkd$$Ifln0)0*4 laytRTVlnrtv*ö͇ͫf\L8'hjhXu5B*CJ\^JaJphhjhXu5B*\^JphhXuB*^Jph@hB*CJOJPJQJ^JaJfHnHph"""q tHFh9hB*CJOJPJQJ^JaJfHnHph"""q tHhjhCJaJh9hB*^JphhB*^Jph!h9hB*CJ^JaJph'h9h5B*CJ\^JaJph hjh h9hTVntubd$7$8$H$IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuvkdL$$Ifln0)0*4 layttvud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Ifln0)0*4 laytud$7$8$H$IfgdJ3d$7$8$H$IfgdXuckdh$$Iflc*0*4 layt,.ppd$7$8$H$IfgdXugdXuvkd$$Ifln0)0*4 layt*,.0 DGGGGGGGGGGGGGGGH HHHH*H,H.H0HH@HBHXHZH\H^HHHHHHHHHnIӿӥӥӥӥӥӥӥӥӥ|'hjh)Q`5B*CJ\^JaJph)hjhXuB*CJ^JaJmH phsH /hjhXu5B*CJ\^JaJmH phsH U'hjhXu5B*CJ\^JaJphhjhXuCJaJhjhXu5B*\^Jph!hjhXuB*CJ^JaJph..0GGubd$7$8$H$Ifgd9d$7$8$H$IfgdXuvkd|$$Iflc0!''04 laytXuinstytut naukowy utworzony na podstawie odrbnych przepisw, dziaBajcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Polska Akademia Umiejtno[ci, inna jednostka organizacyjna niewymieniona powy|ej, bdca organizacj prowadzc badania i upowszechniajc wiedz w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporzdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajcego niektre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewntrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. NIP Adres i dane kontaktowe: Wojewdztwo Gmina Miejscowo[ Ulica Nr budynku Nr lokalu( je[li dotyczy) Kod pocztowy OPIS ZASOBW SPRZTOWYCH , KADROWYCH (Z PODANIEM CV) I DOZWIADCZENIA JEDNOSTKI NAUKOWEJ Dane Osoby Kontaktowej Imi i Nazwisko Adres e-mail Telefon Kategoria naukowa Oferenta, o ktrej mowa w art.42 ust.3 ustawy o zasadach finansowania Data sporzdzenia oferty Data wa|no[ci oferty Termin wykonania usBugi (liczc od dnia podpisania umowy z Wykonawc) Podpis i piecz Oferenta W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2.3.2/POIR/2017 w sprawie zamwienia usBugi polegajcej na opracowaniu nowego produktu/wyrobu pn.  OPASKA I SYSTEM WSPARCIA REHABILITACJI PRZEZ RUCH W SCHORZENIACH UKAADU KR{ENIA ORAZ NARZDW RUCHU. przedstawiamy warunki oferty: NAZWA ZADANIA Specyfikacja czstkowych kosztw usBugi Cena netto VAT Cenna brutto Uzasadnienie kosztu i jego zwizek z realizowanych projektem Zadanie 1. Dobr komponentw opaski i wykonanie modelu do badaD - 5 egz.Zadanie 2. Badania parametrw |yciowych z pomoc sprztu medycznego stacjonarnego (stanowisko do testw wydolno[ci) z rwnolegBym zastosowaniem opaski - grupa 20 osbabZadanie 3. Badania korelacji aktywno[ci ruchowej r|norodnych wiczeD wykonywanych ze zr|nicowan intensywno[ci z danymi z opaski. Badania na 3 grupach osbabcZadanie 4. Wytworzenie aplikacji testowych na smartfon, opask laptop i ich testyZadanie 5. . Wnioski, korekty w sprzcie i oprogramowaniuRAZEM O[wiadczenie Oferenta: 1. O[wiadczam/O[wiadczamy, |e zapoznali[my si z tre[ci Zapytania Ofertowego i nasza oferta zawiera wszystkie elementy okre[lone w Zapytaniu. 2. O[wiadczam/O[wiadczamy, |e okre[lone w ofercie wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu zamwienia w tym ryzyko Wykonawcy z tytuBu oszacowania wszelkich kosztw zwizanych z realizacj przedmiotu zapytania ofertowego. Niedoszacowanie, pominicie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zapytania ofertowego nie bdzie podstaw do |dania zmiany wynagrodzenia ryczaBtowego okre[lonego w umowie warunkowej. 3. O[wiadczam/O[wiadczamy, |e zawarte w Zapytaniu Ofertowym warunki wykonania i zakres usBugi zostaBy przez nas zaakceptowane i zobowizujemy si do ich realizacji w terminie wskazanym w Ofercie. 4. O[wiadczam/O[wiadczamy, |e zapoznali[my si z wymaganiami oraz zdobyli[my konieczne informacje do przygotowania oferty. ........................................................................................ Imi i nazwisko osoby upowa|nionej do zBo|enia oferty ......................................................................................... Stanowisko sBu|bowe ......................................................................................... Data i podpis   str. PAGE \* MERGEFORMAT3 GGGGuud$7$8$H$IfgdXuvkd $$Ifl0!''04 laytXuGGGGuud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Iflc0!''04 laytXuGGGGuud$7$8$H$IfgdXuvkd&$$Iflc0!''04 laytXuGHHHuud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Iflc0!''04 laytXuHH,H.Huud$7$8$H$IfgdXuvkdB$$Iflc0!''04 laytXu.H0H>H@Huud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Iflc0!''04 laytXu@HBHZH\Huud$7$8$H$IfgdXuvkd^ $$Iflc0!''04 laytXu\H^HHHuud$7$8$H$IfgdXuvkd $$Iflc0!''04 laytXuHHHHuud$7$8$H$IfgdXuvkdz $$Iflc0!''04 laytXuHHlInIuud$7$8$H$IfgdXuvkd $$Iflc0!''04 laytXunIpIrIIIppd$7$8$H$IfgdXugdXuvkd $$Iflc0!''04 laytXunIpIrIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJKKK KKKKKKKKKKMMNNӾӳӾӳӾӳӾӳӾӳӾӳӾӳ늀hMPhMP5\hXu!hjhXuB*CJ^JaJph'hjhXu5B*CJ\^JaJphhjhXuCJaJ)hjhXuB*CJ^JaJmH phsH /hjhXu5B*CJ\^JaJmH phsH hXuB*^Jphhjh)Q`CJaJ+IIIIuud$7$8$H$IfgdXuvkd$ $$Iflc0!$$04 layt~IIIIuud$7$8$H$IfgdXuvkd $$Iflc0!$$04 layt~IIIJuud$7$8$H$IfgdXuvkd@ $$Iflc0!$$04 layt~JJJJuud$7$8$H$IfgdXuvkd $$Iflc0!$$04 layt~JJJJuud$7$8$H$IfgdXuvkd\$$Ifl0!$$04 layt~JJKKuud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Iflc0!$$04 layt~K KKKuud$7$8$H$IfgdXuvkdx$$Iflc0!$$04 layt~KKKKuud$7$8$H$IfgdXuvkd$$Ifl0!$$04 layt~KKKN0NNNNNOTOOOOOOOO PFQPQRQTQ`QbQdQpQrQQRRRRRRRRRRʽ{khjh)Q`5B*\^Jph'hjhN,5B*\^JmH phsH hjhN,hjhMP5B*\^JphhjhN,5B*\^Jph hjhXuhjhXuB*^JphhjhXu5B*\^Jph!hjhXuB*^JmH phsH 'hjhXu5B*\^JmH phsH *OOOO<)))d$7$8$H$IfgdN,kd"$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEOOOOOOO<kd$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt&uEd$7$8$H$IfgdN,OOOOO)kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEd$7$8$H$IfgdN,OOOOOOOd$7$8$H$IfgdN,OOHQ<)d$7$8$H$IfgdN,kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEHQJQLQNQPQRQVQ<kdP$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~VQXQZQ\Q^Q`Qd$7$8$H$Ifgd~`QbQfQhQjQ<)))d$7$8$H$IfgdN,kd $$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEjQlQnQpQrQ)kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEd$7$8$H$IfgdN,rQRRRRRR<kd$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~RRRRRRRd$7$8$H$Ifgd~RRRRR<)))d$7$8$H$Ifgd~kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uERRRRR)kdN$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~RRRRRSSSSSSSSSSS&T0T2T>T@TLTNTZT\TbTdTfThT\~^^^^ٲٲҢَ҇zibZVhJ3jhJ3U h&uEh&uE!h&uEh&uEB*^JmH phsH h&uEh&uEB*^Jph h&uEhXu'hjhN,5B*\^JmH phsH hjh&uE5B*\^Jphhjhj5B*\^Jphhjh)Q`5B*\^Jph hjhN,hjhN,5B*\^JphhjhMP5B*\^Jph hjh)Q`!RRRRRRRd$7$8$H$Ifgd~RRSSS<)))d$7$8$H$Ifgd~kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uESSSSSSS<kd$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt~d$7$8$H$Ifgd~SSSSS)kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt~d$7$8$H$Ifgd~SSSSSSSd$7$8$H$Ifgd~SS(T<)d$7$8$H$IfgdN,kd|$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt~(T*T,T.T0T2T4T<kdF$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~4T6T8T:TTd$7$8$H$Ifgd~>T@TBTDTFT<)))d$7$8$H$Ifgd~kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEFTHTJTLTNT)kd$$Ifl{ֈ QBYp#???0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~NT\T^T`TbTdTfT<kd$$Ifl{r QBYp#~ ?0#4 layt&uEd$7$8$H$Ifgd~fThTTU*YZ[`\\]]d^^^^^^^^^^^^ dgd.$a$gd&uE$d7$8$H$a$gd&uEd7$8$H$gd&uEgdXu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^öﶠ h&uEh&uE)jhhCJOJPJQJUaJ+hhCJOJPJQJaJmHnHujhhPJU hhCJOJPJQJaJh.$jzhjhjUmHnHsH uh5hhJ3jhJ3U^^^^^^^^^^^^^^$a$gd&uE ,1h. A!"#$% $$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh5*#v*:V lc0*5*4yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh5*#v*:V lc0*5*4yt$$If!vh55#v:V ln0*54yt$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V l05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5'5'#v':V lc05'4ytXu$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V l05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V l05$4yt~$$If!vh5$5$#v$:V lc05$4yt~$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt~$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt~$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt~$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5?5?5?555#v?#v#v:V l{0#5?554yt&uE$$If!vh5~ 5?555#v~ #v?#v#v:V l{0#5~ 5?554yt&uE]Dd Il s :A?Obraz 1""R}6 +)C̅8y@=qR}6 +)C̅8,f1?xUeYKDE^F- & ^( (E:.Ҍ( Hl( Dwa?vǍ-8ϼ{)s1sND"qKBs'%!8zuzW4Ԃ~FUO*VZV ֨ EOU% + ԭ8@??.?ē#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8#8?6H [ETGlOJ#ZmzD=z~$Jֲm]v٬z{!4n/OJKd]:Ikd\ؤ٦l^o g`)֒=2pGpGpGpG4W]%y]2|]۬ &!tIN\D U cUzJ:d Hj};5%UGpGpGpGpWG8kiY.-3lS^ʴm_-%+go<+|ϲ"S2߅2rkڬCd`&?{uCע"]nSܪFHnt6!㲪65dxf\ּMqGwF8#8#8#8#|5!ܐf#^5ۮkm_bl[|zH7n}]ߏO],/$Nk*wv=XOS]T_dL2}ݺm&Ujʬn5i .!էca˄iUUi9WmIoYdžGpGpGpGpF4W;n^%;>u^,KzP~o;z{B|\Ѻ\|~ruor[;2ͭ{{Ȑ=? iUS&-9Y2!S\5޵@C7-;)3'd^4)PNP hb~gn#8#8#8#8W"`Tݶd/֕ S߸ o܋"?)%SFLsc{M-kɍ-jʹՓYͮ!ȄA 2Ʃ)$FMw._gUW?j2%[6$7k7*]f\C:*{ hu+-E2{۶m%t>SO%L&JJ@T]sGa&ӦMn:9߲eKsKV<<2dOs=W gPس~=zMn-u1ql1&Cssܼd\Czɵ^+]tzsυW0LjNmM_6v)DmzH]KCOB^ŏu֥tRfz9͹K+7ɇ~HQ8GpGpGpGeYb eL:嶶m\!2K#>F\-&:Q׎;TncƄ`q//Xz-~?>U>M\c ;L&Ɠ|dQfb|%kr餾CNg)餜1]jU*{%{z_tpGpGpGpmXnY&pMGǸ!P磏QW䓰5#]w%e7lŊ11Oec/h~l7>+;$Ÿ?Ӗ1r)"?B6!+y˖-_Cw-,c6 Z";(7$袌~h|TٿcxGSO=wD'GpGpGpG5[Sm)SX+eߕk:"gX_~ײ@ƴ'h j=)ٻI'wM.5sgq)puƧꫯ?)^'qK, p`.RρG(ۓO>tK-JC .?>ӧO4fs̚5+dG=\r%!A3v`Dc+rJ7nL0!pʈ5^žl`7m4+ץ߅ UW]%3g }1'ܾ}{i֬tUrssK/y'ruYAq?~:Lq/גqo?ҥ믇>#3f0~tGpGpGp]U:a!o[C]7ު[%$EBru YI?\r4/|/RB- M zK^#^DՅLhW5x7")kߩx-k6UYdHFMiҥgXZh!zh^ ȰaB?pppDm;cI&lի'=zѣG ./// 3Hݺu%???a~dÇ'-i 0 pva_?fv'g>|_O _BbaOܩpprH>Ћ/R-$XSn vN>=WJ]xWp.}QD>6[Cx'K֭{ :s3L23&pw{8#8#8#8+LWqVa˸){0|/)ʪ#3kJ~_(Fܝʻ utoIeRӡq^YǴ{~o(]kY.cU#HnV&g׽bBCejtێo_CFWG?(쨊(HY|E2 ^dל?Cr7]?g{80-KgD=!KgVV-NF|ob\x ;~ec臫=? / }/~q)-W {WhKB&%_HP <?;/j n 20/>0‡cm6bBxa,_@ CcQ|HEɘI•q_}3fLXq%8:ڐ=WrС2rHiٲe)cw=7.{}/pOH1bށ'GpGpGpGصX#mݤ~MudjWWئLVquC]9n A)/7~M5׺?yrt+?ՙ_q1;қo9E#ĝ\1=\w?-|Hᗅ?{zq^#| =nT%k$x.v79S:C|-ayVlfXOva 1Tч\ Kv%.cg]c^S _=x`GC6 1a'\{2[?[ ǏYiǺu0mdLMI'bo]hQcpG>ǽd,#^.t#8#8#8#k \+5Gݸl; P߷IijvM_֓eU7^e֗{[֑\eCreUaذW'gW 2Y>>A&PWet䪿2%nj 2DB$O׫L>UoNS߿m#:4#|q\Ư^>D'Og}6p..;i-gk UPI&Kţ>>UĘ:m؃8*8x3k)9y{lЅ{q͟??I棆g:֠s"Wgɘ͛t/O퍛Ŀ < doVH7_F,)%~opt> |bfff8I?9T0uaxN$a#8չ~$bVu闿$>s5~uc2 ޓ=8O~+#_H%kk6)Fެz-\hUk *EwRT4W(0m+QHŃYH]B+кh'-Gpv ޳m.`1OqmŹycNs댯 ѧM6HaP/ PI?b6W,ngCq<1WmVe]ͦ{ T[ovb!7d9DR?Hݗh AU} a<$uz[@eEdez:[$PegR֧:}m۸3{F#\]a/Xr*W\j܌~\}_-|W-{wxF*5KgVҥKC6k+o|IÅ5m4I|AXwUm>t]w].x,b?V/WRu~z×bps'`pX%ZNֿSI؂p]؏=?E 8Js |lܦ~fffX;ٳvb3ᓇ )÷8?߷c8P8Ipޠ~[ΝÞSrkԨ$v >脻&7 {Y 18O 2leXٻ+М4"\Fvxf}A-˶[!{]^~,_|-[xd_Il^髸su 'Gwq|ή1wkc:V;ztS1$$0f,7s e}ҟ͟#/V$=tZ߱;/~Ӄ] w'2>edhc@?ȋK>C'Gp?ȹ0/3C\cy|ơywX6$D=V\_\ ȫ/- ʋY)Ax!)/.yZeѫ %K"[çѳygyQ}Wy%HeA~iA0[o=|?/ ^B^֛|S爔A+Ȍ^˨ZWto(g6`]nhZkux;;Og9oR%)- bw"2kYS]׶Vگ$~/ƍ=\iԨQXO 0],X X)6w%k޼y Y+W|XiY> 'pB./6iq|ҪT?tۉyTS7Śsg-&ypg/>E˘cb+>V ?C-..@#dfOD-~s ů{챠/Y޸c|w~{S#(Gp~jw+W~3[hdԋ! xnSI;g׼}zk\}fyt9}e|ޓViMũoJpCzo }sU;K ՛CQ| VٞG09oP11>&k:֭ճH}Xp@tPX"?bظsb.beWLGl0[| lmv9}xM5|k4;ͶZm?. mxuF+WwG4yzÝ*S:\}|w^ ?274xŚi ^ԱXp3KF|$p<~;ç ^(g3 ?-}y… SK_/ppJ ~kRx25xx"~kq40'.###p^c@-+vG,f͚5~fXD>@/c` 'WrkA/=!9}1s Va}Bf GJtŧ/Y$k5jTB1GI#P󍏕;7dB$+߸:Gbx kGH/vKIǃ_ezN?Yz\ݚt2؄O$x:V]Ios.#"@y%s+_1@*&'q{y_)'ߒq>6|q=˧\mC&6dLܖQ'ֺ֚g {hHV>u?nTek)yLrLƒ;kG>}ԲC1qx~ϙ?י\!uM:dBv u=;db.ui}];fiOH&,9`"mھPnݶg}횿Yg<߈%XMV= b1줍ճԯ~vԧS"1ϸɋG>l7w 1Z'd=?Atawa76zGlƿ<{^Yl{jCGuGbsY`p,7]%w=VJ7gqd:Kg_b"ZKOӚ+}'=%TWNI#4Ϋ{O%j}#MUwV@I??ݡwNi=zF,_¿g7Zp@9>ͻٻ޹;{nO9mژԥ"3< z$?>;mTQ7M+o~?.#<5la$'NmnD{K;/>q11SR<'<RnycVI)T9!h2Oc*$e꾦H!{Bf+l$WmB R#Mf]Rf;<^W>ee'G̓g7+g/cyXtO~תꝐul_}:{fT|N]DduhG".53332rmꐨguC~P3ѾpuLFϚٳgyHg,3T*g>̬]Sמ3<;щf<=Sk^bI؇&~B s>aakǸ.Tƍ9 Y|?1ٸ(1FmeK?vvYh<䓈o}7F'B=cm=oGGp~RXTzg+}<mY%ɹrƻv<|ӝrdM9{lt9:4=lX:~?w{]pukι:œ#|;s3@\3ϱwv9շ#70pn {_;2[:!Gj֬YSba.3B:7xlq_6~'V!5̋Bk˵|9֟'t䂽]ڜ3ikRNY<}1b,O AC<TCub;?3BM 쇔W*EꛆHJ!̄ sB.Q S5_.*LJ[%\C+Tv K}"1?EQ.k4K[76 w廽:z_xG2k(I2F~$XJF]k H؍V,5V\.YU%C̿l|>u~]LkX "s5 ]sﯝsCxE#,u"/e$߈Q2I ,qgg|2I9e cy3twҖkkK=I^}dmY= S ̞VN{kkizK. k#q )L/G6=\g6\vYXg g|ාe֐#8 ~i4ERzKz)GOLf+'睼y|]uPBw i|w,_rZ-'X֎r߰' '&bwجܾvmGz(g'Gmyvo Ysg,sgձ#zc;_[=tҞژKƹGO}gO#uaqX~/b3H`oc@ c1k; )C7XU٫]{ӗ"{rGp._mZ.Pt:t;8!ZUe W7!gi^/GԔOdջ/~In_W8Wuso޵I67C܆|#F9s)SH&MGa/8ݻwwPΝ;K^^uY_4 pOmwal7E[m.7?pSWWb?f=t8d]uRHq\k׮a=x7anݺRGb;.؂=>9c ^/ {H,mY >%74G]O ʉUelU6cآE% { ~5댳$>6ƃ>86mڄ}:묰G!8 |}_ ?JӅ=`Ӫ,}=U9wLӵːY &`OSdtIiV)-H!V5ݫ rK Emj^Mu P ~G*Ӄ \K|ݕ7揓u6F{}@n(z@tiyo;spiTYFZX'2╗F25>dbv55]m5IOGbbmbB]H![1!v.;Uٚ7G}k:'Y?@&8x_w=#<ɻ&¹=OΘWՍu[!?N㲯:2[0*]ԍg>+5;ل7ngTo7ZBk[&eWʵ*=Z!Y~uSWRMz(7w1{xB>:!_C.Xʭ҂ؕ|tMj.@vubgPNGlҧ|H'Otvzҟ..RJz>ի\>]ۚQ7fv+1{?u˖-ҁl#oqH#]UʞP7mݺѣc}!]5r=mfo7[JG M5v:)}ZZ78 Oc*sj_svH78|xj "}E2 4^-~?O@uq-UϫwS , aPuٓY<[{/kUwxyխOYV6;ųr[km[[ߚ׽8/xų Qۙoгk[4TՊeGiФt6t,OW*ڕLӣg4x!0_Ma"#kS&˄*9^hdܺVƽBy51!|hǪaeu֫e|ɭk9]_~ /j@ɶJ~U;9{9s-^#&%${6b7lڵkȔ6yJclOG6b 4pdJL2xo1c{7˟??FhƇ*b>>RPj̘1(P@l&OvcOvo`wOO?ԥӭ[7 egc4NVeWUq6 [5q1c}'XV-tРA)Me' ҁ؞[|ROvI VױcGKvwkӘ\18_m̬^ӕ1:mW.^këf!zlV0cuڼlKo4Ķ0lʛf :uȉэSa%YMN7QN\14zL'7zUL:yFi1oCavuy$s3:ya2H52L`2<[4W/,\~j)Nf ]y*=`iZ^ڶvkmqӖ׀_~ 6 >ʝRQumIRܤꜤ%:- JhfB_qq*xxmQ<ſ/i?߶krh;1xm'm݉_:'BWhhF^׺a˰qyVLd*—ĶeӰiDl^NžnThSdٜX1 f y' '[Gpn|~s+e86Bs5SPP]bcC`:1v]S?To;^LݟʖOPyOrUFPul攏jlt.?oٳgO,򑭚xx_ؙxⅲT%KS@زavEl0D|>vFYxG|t1VΟU!&dVr&VϋUf@"ϏCY@k}M|FI4FTPŧd&{(HVKLLvbB穸X$'ftd ;wnMMAR> Zg'ɦ.22")IYJ>T.o9|p&5W6yBPu {8q-qL ߪty8cTPW+BK4|i q4/e f'&i,L4VՂئ̊w]Sn~R ;>y$d(FiC߾}j*F[ϑx3\ /zfnr]^ ɮnYݞ?+ZǻOWBVtŠ#R^̡_ۈZ|&?jΆ#9E@hxiD ko-+0%>fLx2Vv{Zтcn;o 8ILw*YFt&Z~Q狊C(暏M3 ``zdo[ qN,NFӍ@[E6)3u 8~B21*Y yD/]@:P؄=\&Xs.ժ6( ՋV'5_U}oo5?Vm5׀_Pݪ+sߊT*':OqMS\--qKSۖ7My $̝nv1d@7%9~;?_wyB9{, |KuKuJ&RHs\g}ESѤxi s\cu OcWq*Gl/r 8tŲ}26kBهoûسu {~+ŖuXg=thQ>;[AY\N΀dst'a C>Qx~ 5?ЀsWSdGN_u|JږݗXSbF=VjؖާNuFPy]t B*/ʦMs ?LGPo*NյkW+5Ƈ:MAyɟt"|e';6r6P6o67t#F(&2oʇxӧM6uר>iU~{2"2,GU3 FYt]f Ս~8os )LC+ӕ&t|= ( -dǬ9ih>lx BZZ0jJ<_?#^l y^O@ѭ=k$j9llXE;k±M}Vr(m잯 bkシt%|>v\r,lI~~.͝blҕ:9S,>=e@?rз9vy1bHfu:VבJTx3LD?Oܷ#Rݭ:WXd޼y]W^IA<ߟ_~ 5ߨWצzNuI1ſS\%Vf/18DZ7ŕnqG⯕鸮+Z0w@4TUAU67γl s.? k8X]D3g,NmYkqp |]l߰;>^=궮{20@Ff6mM86oBo{I;=,?5׀_?ӀDcٳg'1'Gıě֯_'MbFf 6ɖKK+{5A7cݨ]e{q|fKm͋*F&nH[ء'2ݻ*;4#\(mՏVg*ot6G !A~֭+fB6eVJvlt\Liok׮ueлZy2긮G\SSP^'(uNqTPw\\M摐ne'cd ۶ms|UNi>Oh](ƪj_G lfJl;L~ dSirzf^t|ie qSaDTWtC66M5uq^ iYۖ@zdgiP e>gs2rrr$V>3MH&2||1^R&)ƶ$GfK!Uғ4E;1> & c#ZgH 2cuXEy=$}/90FN 2f"2v4FS +ZiN:̮B*^hWw{gCʋ\vDz~{PᛣOG?¶!طW53Y ?O)7ovsx˞W골V[վx㩬P=>|g@HHVψ2]Mq]u"wȚ93F{3m?Mp9\>zK/ݧ ;嵏׺EgLVy֩CN#(*@?:>k9Bfm^Y8{tbR>R8>ہ}>n4_~ꓩ褐Zdd+o5ėKRmϮOrN[/~?k@‹-"J%g1%xʔS )ѹJv' C2y0̞<Tb!Om [o~/t3ˣj@2<^9-z΁fS"wLu T QTiHsr?F Ze2eTh^.7|^(+ZV.aô#1eL/us>jO޸#{>[e@Qぴ4Vt눉FȰ4xJWc2w8Y24Uˇduc 5p ZKSoRGdUvх D~ȟs? Db(^=[7wyocabXG͞=ԼC H>7Tshkg"Vn.oTNOM9墭_,YK%}k)xgP!cSO;NYHW[u*); @@+WlD>?X'^>;R Ȟ5QIKN"=z{M7_~ 54bsNu*Mnވ+[:Qo})ڗtT.S#d;7,xƯܯo2p%[x]K׆lPJϳa_euq7Bq$zC_>릠exLrJ24y0?l+G>ŕ^smjnzےuy=G{%}fq맅WŎF4vIvSa"R.9:+dG!ٻyk ӍxٶhX'c󱍌.b$]6[fA: ,N0gViKo߈~ 5n̵>츸[^FG1/TIOg͘YPs7\[9[2+*K{tT씎eǭnKӃZ2iJC"]xMCה4O]Q|T._ jH 7](V7n|G%[Y- ^C2ŭ8V"&7GnZԎMiʹ$G>l?bu0S8V7@T#7-lzcST) _g>8-#bu{=GcN^FK瑖WτMNOI!6tw=}ߒxmW=ZLgKnE͌K'[%S'Dٶl/W޿20q}sGB6W%3ʾ hHOOYd{[ܶIxY); wtY Cjck$LN7,KfbӜ`H{X6Lpv>c!]vsl׀_~ PL}45I`Ǔ75ےƳmSzbVƠt\窯k.7Q\&՗֏Աx 9Y]9Nf'y7~Hsٺ;͕~$'NtMSbޜ;z4Bt*i GQA(N'l:888WŠ!듭V}mu]V]rZ2>Pֿg&>'[78XV֪}LqLdGא4s'!ڲifrޟU:'>c 8OYmv~VCDVo:d9s̒ 꼛A#KA'm1y.@#_=)LڵnX/FѾYQ M}ҙ7 >qR2N3gtuUV In^v*R]1ZNPLlW`Z7Wa#pАyΦ΍3f0Dǽ^~۾ϟ<6b׶V)K3VjE,+6Jr KUWA72.܊0ƨSV΍&𐎓X j%=F%Ppr4+ұ3o0~ s11OF9вc9;Mf{gaq=gY'wwksvDwhK u_}*ŝ[`]gKoL[Xcuz"agNȯs>wϹs}>^-Y,^IP3 _Kx=wЮzݔ^OOu!ɯ`u{lXr%\SRj^j.߾[ܶ/:5lysĐ-g.[•,)M^66/{=>Ċl?+٭}Fw>/\ W)4]X=}q#>qGh ]q/Cץ>oh>y =p4233]V5V}mkYlҭYgA{hG>y̑x*4/yBgkp>_ؿ)<ۻR^h -;swퟁ<޳oϿк<?/nMVT2(끷6KUXxݬnkX2@ JB3ZFX?,m3;پcmطhiw(ͧ sՓvP3Ο`2ة#V h1(~5IA |ߛEq+2*#a `c㮲b ؚaw'u4Ǫ6Kan&\bCؘ=-2+8$ʈoto#ֲױ{T+/aAXH>#'GtgJ%[*8T \n H_F_H*6 v|:bCS&B}ll{T%ߖ:Wdֲ }A^>H6`uĒ"?؂' [Mxs< xO /lKWGf9,Bļ"F,e=5\tpȜ$0qcnr|El\}oYk;.ߤ#-< ~7 ݱ e<'},]r_;_3O?m*+[.#=|cXa 5kGYqqQ6ڨ ߺTo)] kaXgt Rc.)1e$q۫XB _20$UA<ޠSg4Ww>ǤcB?+Y|Yli&QNWYl.F",n Ktҽ-+nkr=2;Un/,/sn5lϧUvgN9T{&g+`*7.vX_!~ɮw1Ƿ'o".d%]#ĕ g-f7wnhoνݾyW'{'fڟ<)>"{)s|b.懟A.qk S`9KUs SbikSvqC1D^?(zhN%Q7.ROс/$8+8$^)!^2U'f%Lkn۬gWaGL&nvb{4Q8}~XX_E!rY!st?#ElJ&Է'۽kl얔zusZFsmK[fB\x2SφLO 4Q_ūXn0fyVYgBx,CG_'sElu㼲ĦWNÉ8rwfWaud|{*uiW:!{ag]emp+&>VZ>֬Y~Ar)lqѷSl$u__] < p~Ww }Dg o N 1 ?vNqpƏ8p&bZZugzXE$|kG>ڇ.>>‘\t;0DiFkװ9<rFw[{EA1#D #;|X-xf8;owq O#,O&a 5?ˣ3G^0> E^nwOya(0$_j- 4VؙBC1^]n^5SLU :8llbI8.{2K6׫Ny*kLiԦm}폪!wc;yAoMnM.`7vZ\>*$Tauj/tgX])n>wDGNE4hM+48#kGac#_=TbӱcU}nmwOtql92_CnnnIՊu[ mf$8Գ!dL} =JdԖd\:][:U-jն6/ܾm%e+UKsׁ~MNa 5Fr[jeu5eU0|„ l M:锱|rKHHp|.|~}v7n[P=F²eZ3;b]_n~]YM@V;Ϛ?w}+Ċů7ձق2m4V&b?dg٣Gs nވ#l۶mJC#d[џHY؄ǭ_qeڊyps:cǎ^ l;<6|0ᏼ_~1: .)N y>)w3~hhc~:f xV{?0f$_mWӊMhWEyu=2uvqfU<)Xn0W uXF d`mO~lj7"Ē =լVu똑fX۳rcO|{C 6.(E꼾GY􁽖gV~ ަvgly&eb6淒~ cӬMnzGl}^JVA?#,U dYYkQ|+Xo$W}iͱ"ƛzHϒ9o&*l*C8G4J:/9ba[R6=._łB(\~ʔ)VHJ "O~ A¾xtQ+nƄ&$=s(;'1tǰSLb]S,uK:'w)୲ߍ,y8MsvXZ%Nl];vZD޼}EװSm_F/>5X}uS/jqu]|sg˳vx;uHNlx{^1ӭ՝r0qvmFg:oշQIdM69$|3PH_57;#sIa!>V-m0Q&LWܯS+k'A~S>lV6"mxZvoTrXrз sˮ01UF~\+ ӻw_rxnԜ7ߘe'|{6wsmxq|P03ji!QL;K:+o^lxye:X5XK,Ymo/c/XNƔ2yՒNZV-aH mM[ZPI!sR<-tv5@XX? Mpu~<"ֆ/WкuiF+J`M䋏w1: ?&NG=*~HȞ ȑ#޵~z+m.zvm9?۶ms 6$p[Z޽> `X/N[฀i1޽{.s56>|&ۧ 5\='ǺQy2f،u⛼[n>`S{Trڀ<߈)1GesFb2 C؜%¥Ҹ:!ږ {u~mAN2uDf,dn{ZWwX]N8]৓VB.nq͍ o9.u+5m}lNZRF:ɰv[۪6Y~klw~E߰bujiK6pڪNz*<݆ŧYv?:SoT>SߺGAǏc8jWl>a/ ED1ϯ}`uWGӗD9x`ձe\;gbGy!uK.kC=mt96$1y3Mvx곹6p8/8o '}%+yGoGxU+ݹbGdn`cre/s8D7K+E>c}5>A;JPay`v`|sϨ^ ǰk_ҀAtS'Keۢ ǒnR]xIX;sS0O)qRa:8|nuVNE4םux'O_[JZְJ)Kn^Ӷ;ҎԸlsG4WMDc jkدvVįJ bPu@{`uIV'ckW%lTJ8]a}ks^FӲeENئo-5][ՌemS3=#yHG4~'z;u&X7Lntwi~;ǹC*] Y~!G;.Oفo>VU"-zQ81j0~nhٿV+Ft g(}uکIuI yd8jX-97WeZU>%rI*6 Jʇ!v1P'2rydo-{R/;=]G>PoNa 5敏5$k^z9܅z\\T:5,>3inHշZulmvJvWlZDY]Q).o҂[\8iHNʐߜ))Sʱ^%퐽cEk k9rHG_I~~)4O'G&C48UڵwkJ. skoՑ|۷owÁǂo[Xwٯu_~:wyx3N{k.vćszb|w1^I{ՏQCQ`8ִSTadĔXl=)+lbf S?bÂRmS}*FƝ<z_ҸSbCko ȏX(c };q}IoCW G/]$I8o %ȋ+W?!Tcŗp5@XE~|b9̜|߂>YOa#:uu}r#޽EY1A҇ӧ9Rc[pe<rz=?k|mQk]=^u쒀TǩExؙ$5{m{ـ%ŷo]UgJ9;Ň8N Wm˺-%q'GmZ25|[S!кkKkS)`G[k楋V~ .Ixu~~>ewvvugjmߟ߶#2u|DzmNHOjRSkAs6:;>j}3s ;v#v!]E>'!a .%\Wydoܿ5/mC;>Sw9wp!vLIq)zI}k]bݫ|HHwՇV~j7G2tD$VJ{b `{L{eK3AO~gKk jc-Vp)pf#ys=Xc7&X<v>~b+0\`bM w^6>:LxwqZ9SnH C[DD{b}:ꡇr.kU8p$/)vQ(/vCc ƚ>غu\y\?|`aΆ \',nS+;JGdmM\l'%f[lQj nGLldk!+9y$!t_NX&»4eDﰺgOY㇭Vj;mO(Y8KV.p4j 6ڷ[*Vcqik^ab*͵-uYJ7,5R~"7;ҨTx\_:?#KR7O )[R ˼([BM?K